en bg

Terms and Conditions

правила и условия

Общи условия за ползване

 

Условия за ползване на сайта Brandfluencer.bg

Тези условия са задължителни за всички посетители на сайта Brandfluencer.bg, собственост на „Летс мейк ит хепън“, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206479431, със седалище и адрес на управление град София, жк. Младост 3, наричано за краткост БФ. По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на който и да е от сайтовете на БФ;

"УСЛУГА/и" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси на сайта – архив на съдържанието, собственост на БФ и други сродни функционалности;

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което БФ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др... Посетителите на сайта следва да прочетат и да се съгласят с тези условия преди регистрация в сайта. БФ си запазва правото да прекрати достъпа до Брандфлуенсър на потребители, когато Условията за ползване не се спазват. Системното и грубо нарушаване на тези Условия може да доведе до наказателно производство и съд.

1. БФ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация, бисквитки и други подобни технологии. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

1.1 Във връзка с обработването на лични данни от страна на БФ в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:

а) На информация съгласно чл. 15 от ОРЗД относно лични данни на ПОТРЕБИТЕЛ, които биват обработвани;

б) На коригиране и попълване на лични данни на потребител, съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

в) На изтриване без ненужно забавяне на лични данни на потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;

г) На ограничаване на обработването на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;

д) На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;

е) На преносимост на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

ж) На подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно - Комисия за защита на личните данни.

з) Доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на потребителя, то той има право да го оттегли по всяко време. В този случай БФ ще преустанови обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие, незабавно.

2. Отговорност Посетителят е отговорен за действията си, които предприема в Брандфлуенсър.бг. Ако действията му са в противоречие с т.4, т.6 или т. 8, може да му бъде спрян достъпа до сайта, или да бъде даден под съдебна отговорност.

3. Права за интелектуална собственост Цялото съдържание на Брандфлуенсър.бг е защитено от българските закони за интелектуална собственост. Всички авторски и сродни права на интелектуална собственост, свързани с услуги на сайта са собственост или лицензирани от БФ. Нарушението на тези закони включва (в случаите, когато това не е изрично разрешено) изтегляне на съдържанието, копиране, разпространение и публично показване на съдържанието. Нарушение на тази разпоредба може да доведе до съд и наказателно производство.

4. Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези сайтове не се контролират от БФ и
„Летс Мейк ит хепън не носи отговорност за съдържанието и функционалността на такива сайтове.

6. Промени в условията за ползване „Летс Мейк ит хепън“ може да променя тези условия за ползване и посетителят е длъжен да проверява за промени. Ако посетителят продължава да ползва услугите на сайта след промяна в Условията на ползване, той автоматично се съгласява с промените, които са настъпили междувременно.

7. Посетителят не трябва да използва сайта по начин, който може да навреди и да го направи неработещ, претовари или влияе на другите посетители да използват услугите на сайта. Посетителите не могат да се опитват да получат неоторизиран достъп до компютърната система, мрежа, съдържанието или информацията на сайта.

Тези условия за приети от управителните органи на „Летс Мейк ит хепън“ на 01.01.2022г.

 

©2022 Брандфлуенсър.бг. Всички права запазени

Contact Us

hello@brandfluencer.bg
Or follow us on social and send us a DM

© 2024 Brandfluencer.bg All rights reserved.